තාක්ෂණය අතික්රමණයට සැරසෙන දරුවනට මුල සිට නිවැරදි මාවත කියාදීමට නීල වංශය දරන පළමු උත්සහයයි මේ..
පංතිය හොදද කියලා ICT ගැන මුකුත් නොදන්න අයගෙන් අහන්නේ නැතුව ඔබේ කල්‍යාන මිතුරාගෙන්ම අහන්න .එක දවසක් ඇවිත් බලන්න .
A මාවතට ඔබේ යාළුවාත් එකතු කරනා මානුශීය මෙහෙයුම
තරගකාරී උසස් පෙළ ගමනේ කල්යාණ මිතුරෙකු වීමට කියාදෙන නීල වංශය

What's New

New Clasas & Courses

“We lie best when we lie to ourselves.”
― Stephen King, It

Our Lessons